یادداشت رئیس انجمن پزشکی خواب ایران

پزشکی خواب بخشی از علم پزشکی است که به بهداشت خواب، بیماریها و اختلالات آن، تاثیر این اختلالات بر سیستمهای مختلف بدن و فعالیتهای فرد و تاثیر بیماریهای سیستمهای مختلف بر خواب می پردازد. با چنین توضیحی مشخص میگردد که طب خواب به همکاری و تعامل تخصصهای گوناگون نیازمند است. رشته های تخصصی که بیشتر با پزشکی خواب پیوند دارند عبارتند از: متخصصین گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، نورولوژی، کودکان، داخلی، ریه، قلب، طب کار، فک و صورت و ترمیمی. 
تاکنون بیش از 160 بیماری و اختلال مرتبط با خواب شناخته شده است. هر چند که این مشکلات از گذشته دور با انسان همراه بوده، ولی قسمت عمده پیشرفت...