جهت ثبت نام ابتدا وجه  را (بر اساس سامانه آموزش مداوم) به حساب جاری شماره 191443475 نزد بانک رفاه شعبه مجتمع بیمارستان امام خمینی به نام انجمن علمی پزشکی خواب ایران یا به شماره کارت  5894631520089061 به نام امین آمالی، واریز نموده، سپس.فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشید.